Search
Close this search box.

Všeobecné obchodní podmínky

Název společnosti: KOLUMBIJSKÁ KÁVA s.r.o., plátce DPH

IČO: 28858832

DIČ CZ28858832

Datová schránka: 3qfnqpg

se sídlem Arnošta z Pardubic 2762, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice

zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 31553

telefonní číslo: +420773792561

kontaktní e-mail: info(zavináč)kolumbijskakava.cz

1. Úvodní ustanovení¶

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby se sídlem a○identifikačním číslem viz výše, zapsané v○živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v○souladu s○ustanovením §○1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a○povinnosti smluvních stran vzniklé v○souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a○jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je○prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.baronacafe.cz/ (dále jen „webová stránka“), a○to○prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).¶
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v○rámci své podnikatelské činnosti nebo v○rámci svého samostatného výkonu povolání.¶
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.¶
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a○obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v○českém jazyce.¶
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.¶
 6. Obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2023.¶

2. Uzavření kupní smlouvy¶

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve○webovém rozhraní obchodu je○informativního charakteru a○prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se○nepoužije.¶
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a○to○včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z○přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v○platnosti po○dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za○individuálně sjednaných podmínek.¶
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o○nákladech spojených s○balením a○dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a○dodáním zboží uvedené ve○webovém rozhraní obchodu platí pouze v○případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je○předpokladem vzniku práva na○bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve○webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od○smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na○dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na○dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.¶
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve○webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:¶
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),¶
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a¶
  3. informace o nákladech spojených s○dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).¶
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do○objednávky kupující vložil, a to i s○ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a○opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v○uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).¶
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).¶
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je○prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. ¶
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v○souvislosti s○uzavřením kupní smlouvy (náklady na○internetové připojení, náklady na○telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.¶
 9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3. Cena zboží a platební podmínky¶

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:¶
  1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2700341104/2010, vedený u○společnosti Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“);¶
  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  3. v případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 2. Společně s○kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s○balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se○dále kupní cenou i○náklady spojené s○dodáním zboží.¶
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.○3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.¶
 4. V○případě platby v○hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V○případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do○14 dnů od○uzavření kupní smlouvy.¶
 5. V○případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s○uvedením○variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.¶
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v○případě, že ze strany kupujícího nedojde k○dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se○nepoužije.¶
 7. Případné slevy z○ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.¶
 8. Je-li to v○obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na○základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z○přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v○elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.¶

4. Odstoupení od kupní smlouvy¶

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží:
  1. které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
  2. které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  3. v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v○čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má○kupující v○souladu s ustanovením §○1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od○kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od○převzetí zboží, přičemž v○případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od○kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v○předchozí větě. Pro odstoupení od○kupní smlouvy může kupující využít formulář na webovém rozhraní obchodu v sekci „formulář pro odstoupení od smlouvy“.¶
 3. V○případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se○kupní smlouva od○počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s○navrácením zboží prodávajícímu.¶
 4. V○případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od○odstoupení od○kupní smlouvy kupujícím, a○to○stejným způsobem, jakým je○prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s○tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.¶
 5. Nárok na○úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.¶
 6. V○případech, kdy má kupující v○souladu s ustanovením §○1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od○kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od○kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V○takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a○to○bezhotovostně na účet určený kupujícím.¶
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a○kupujícím uzavřena s○rozvazovací podmínkou, že dojde-li k○odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.¶
 8. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v○reklamě v○souladu s○jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o○záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k○použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z○vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 9. Ustanovení uvedená v○předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u○zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u○použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z○povahy zboží. Právo z○vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. Přeprava a dodání zboží¶

 1. V○případě, že○je○způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a○případné dodatečné náklady spojené s○tímto způsobem dopravy.¶
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v○objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.¶
 3. V○případě, že je z○důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v○objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s○opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s○jiným způsobem doručení.¶
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a○v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V○případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do○zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z○odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z○obecně závazných právních předpisů. Za poškozenou zásilku se nepovažuje běžné promáčknutí krabice či zakřivení rohů balíku, které zjevně vzniklo při dopravě a s největší pravděpodobností nemá vliv na stav přebíraného zboží. Neúplnou nebo poškozenou zásilku kupující prodávajícímu neprodleně oznámí, sepíše s dopravcem škodní protokol a tento prodávajícímu pošle co nejdříve, nejpozději do 24 hodin elektronicky ve formátu pdf. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nemůže prodávající brát zřetel.¶

6. Práva z vadného plnění – reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z○vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §○1914 až 1925, § 2099 až○2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.○634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).¶
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:¶
  1. má zboží takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a má jakost a užitné vlastnosti uvedené na webovém rozhraní obchodu, odpovídá právním předpisům a účelu uvedenému na webovém rozhraní obchodu. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá Prodávající za vadu, pro kterou byla tato nižší cena nabídnuta,¶
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke○kterému se○zboží tohoto druhu obvykle používá,¶
  3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,¶
  4. případné nesrovnalosti oznámí prodávající kupujícímu do tří (3) dnů od doručení zboží,  jinak bude mít prodávající za to, že zboží bylo dodáno bez vad a že všechny podmínky kupní smlouvy byly bezchybně splněny.¶
 3. Právo z vadného plnění nelze uplatnit na vadu zboží prodávaného za○nižší cenu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na○opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, vady způsobené špatnou nebo nevhodnou péčí a manipulací (praní nad doporučenou teplotu, zatržení při manipulaci, protržení ostrým předmětem, utržení části výrobku silou apod.), u○použitého zboží na○vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to○z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má○vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.¶
 4. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího, má kupující právo odstoupit od smlouvy (viz čl. 4).¶
 5. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.¶
 6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 7. Práva z○odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit přes webové rozhraní obchodu v sekci „reklamační formulář“ nebo osobně na adrese Štrossova 748, 530 03 Pardubice.
 8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v○čl. 6.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.¶
 9. Po vyřízení reklamace prodávající zašle na své náklady nové zboží zpět kupujícímu maximálně do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. V případě, že prodávající nebude schopen dodržet tuto lhůtu z důvodů na své vůli nezávislých nebo nebude-li konkrétní zboží na skladě, spojí se prodávající s kupujícím a po vzájemné domluvě zvolí jiné řešení nastalé situace, příp. zaručí pozdější dodání zboží.¶

7. Vyloučení odpovědnosti

 1. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací digitálních produktech ani v dalších materiálech na webu.
 2. Prodávající se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací. Veškeré informace poskytnuté v digitálních produktech a na stránkách www.bejkuvmls.cz vychází ze zkušeností autorka. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto prodávající není zodpovědný za činy čtenářů.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran¶

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.¶
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve○smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.¶
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené na začátku obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.¶
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:○000○20○869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se○na○internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je○možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.¶
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je○kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.○524/2013 ze dne 21. května 2013 o○řešení spotřebitelských sporů on-line a○o○změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).¶
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.○634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.¶
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.¶

9. Ochrana osobních údajů¶

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 100/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.¶
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).¶
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, jejíž nenaplnění by samo o sobě znemožňovalo uzavření kupní smlouvy.¶
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.¶
 5. Osobní údaje budou uloženy v souladu s platnými právními předpisy po dobu, po kterou bude správce poskytovat služby či plnit smlouvu a/nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů; nejdéle 5 let od ukončení/realizace konkrétního případu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v elektronické i tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.¶
 6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:¶
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,¶
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.¶
 7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.¶
 8. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.¶

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies¶

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.¶
 2. Své zákonné povinnosti související s případným○ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (ve webovém rozhraní obchodu v sekci „zasady-cookies-eu“).¶

11. Doručování¶

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.¶

12. Závěrečná ustanovení¶

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich vztahy z kupní smlouvy a vztahy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou se řídí českým právem.¶
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se○takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.¶
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího a jeho adresa pro doručování zní: Kolumbijská Káva s.r.o. provozovna Barona café, Štrossova 748, 530 03 Pardubice. Adresa elektronické pošty zní: info(zavináč)kolumbijskakava.cz; telefon: +420773792561¶